6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından hizmet ve ürün sunduğumuz Müşteri’den elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmektedir. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Tarafınıza hizmet vermek, hizmetin devamlılığını sağlamak ve hizmet kalitesinin takibi amacıyla yapmış olduğumuz görüşmeler, sözleşmenin kurulması, imzalanması ve ifası amacıyla sözleşmenin tarafı olan veya sunduğumuz hizmetlerden yararlanan gerçek kişilere ait temin edilmesi muhtemel ad, soyad, nüfus cüzdanı veya ehliyet veya pasaport suretleri, doğum yeri ve tarih bilgisi, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka ve kredi kartı hesap bilgileri, fotoğraf, güvenlik kamerası kayıtları (CCTV), çağrı merkezi tarafından yapılan ses kaydı ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamında ixirhost tarafından işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz ixirhost tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

1) Ürün ve servislerin kullanılması, satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve planlanması, verilen hizmetin altyapı, cihaz, bakım, onarım, kurulum gibi servislerin sürdürülmesinde devamlılığın sağlanması,

2) Tarafınıza sağlanan veya sağlayacak olduğumuz hizmetlere ait işlem ve işlerin yürütülmesi, sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi, hizmet, destek kalitesi takibi

3) Finansal, muhasebesel kayıtların tutulması

4) İYS, Elektronik Ticari İletileri kabul etmişseniz ixirhost adından gelecek olan promosyon, kampanya, periyodik çalışma bildirisi, ödeme bildirimi, hizmet detay ve hatırlatmaları ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi (Bu amaçla, ixirhost iş ortaklarıyla kişisel veri paylaşmamaktadır.)

5) BTK yönetmeliğine tabi olan şirketimizin, ilgili kurumdan ve yürürlükteki ilgili mevzuat gereği yapılan bildirimlerin yükümlülükleri kapsamında

6) Kamu kurum ve kuruluşları, mahkeme, savcılık, kolluk kuvvetleri ve devlet ile olan resmi ve yükümlülüğümüz gereği bildirim zorunluluğumuz olan kuruluşlar yanı sıra ixirhost'un hukuki haklarını koruma ve savunma amaçlı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

7) Gerektiği taktirte iş ortakları ve altyapı tedarikçilerinde işlem yapılacak olması, onaylı ve doğrulanmış kimlik bilgileri tespiti, güvenlik kontrolü vb. amaçlarla bu kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi

8) Ödeme, Tahsilat, Sipariş, Sipariş öncesi teklif, ziyaret vb. faaliyetlerin sürdürülebilmesi maksadıyla yazılı, sözlü iletişim kurulması,

9) Adli, idari makamların talep etmeleri halinde bilgi verilmesi,

10) Sair ve mucbir her türlü yasal zorunlulukların yerine getirilmesi

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, ixirhost'un ticari olarak devamlılığını sağlayabilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

1) Şirket yönetimimize, hissedar ve yönetim kuruluna ve konunun ilgilisi departman yetkilimize

2) Şirketimiz mali müşavirlerine, tedarikçilerine, danışman ve avukatlarına, çalışılan banka ve finansal kuruluşlara, bağımsız denetçilerine ve mevzu bahis tarafın yetkili personeline,

3) Adli, idrai ve resmi makam ve mercilere, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruşlarına,

4) İYS onayı ve kampanya, duyuru ve bildirim izini olması halinde kampanya, etkinlik ve sair ticari iletişimin devamı için, aktarılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL TUTULMASI

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi taahhüt eder ve güncel kişisel verilerin Şirketimize bildirilmemesinden kaynaklı olarak herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. İlgili kişi, doğru ve gerektiği takdirde verilerinin güncel olmasını sağlamak amacıyla Şirketimiz tarafından belirli periyotlarda kendisiyle, iletişime geçilmesini kabul ettiğini beyan eder.

E. SAKLAMA SÜRESİ ve İMHA

İşbu sözleşme kapsamında işlenen kişisel veriler sözleşmenin sona ermesini müteakip ilgili mevzuat gereği 10 yıl saklanır ve taraflardan birinin bu 10 yıllık süre içinde herhangi bir dava açmaması halinde 10 yılın dolumunu müteakip 180 gün içinde imha edilir.

F. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARI

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile ixirhost'a aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

G. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini ixirhost'a www.ixirhost.com sitesinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

H. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Taraflar, kendi personeli veya üçüncü taraflarca kişisel verilere yetkisiz bir şekilde erişilmesini, işlenmesini veya kişisel verilerin aktarılması amacı dışında kullanılmasını engellemek, önlemek, mevzuatta yer alan önlemleri almakla yükümlüdür, bu bakımdan taraflardan her biri sorumluluklarını tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi halde doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu husustaki tüm uyuşmazlıklar müzakere ile çözülemediğinde T.C. Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. Bu ek sözleşme, hizmet ve kullanım sözleşmesinin de bir parçası olup top yekün Türk Hukukuna tabidir.

J. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNİN UYGULANMASI

İlgili mevzuat kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, güncelleme nedeniyle Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin süreçlerde bir değişiklik olması durumunda ilgili taraf mevzu bahis değişikliği en geç ilgili düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür.

İlgili değişiklik bu sözleşmenin yenilenmesini gerektirmesi durumunda taraflar ilgili değişiklikleri en kısa sürede azami çabayı gösterdiklerini kabul, taahhüt ve beyan ederler. Değiştirilmesi/eklenmesi gereken sözleşme maddesi azami süre içerisinde değiştirilmemiş veya eklenmemiş olsa dahi yeni/değişitirilen yasal düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle mevzuata uygun olarak uygulanacaktır.

KVKK Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

Sizler İçin Buradayız!

Desteğe ihtiyacınız olduğu her anda bize ulaşın